Home » » Thánh giá Benedicto

Thánh giá Benedicto

Thánh giá trừ tà Bênêđictô.
Con thưa: Chúa ơi, con xin Chúa dạy bảo chúng con. Anh Inhaxio có mua một tượng thánh giá Chúa có hình thánh Benedicto nhưng anh ấy thấy hoa văn và thấy lạ. Xin Chúa dạy bảo cho chúng con được biết làm thế nào để chúng con làm theo ý của Chúa.
Chúa dạy: Các con ơi, hình Benedicto để trừ quỷ khi Ta ban ơn này cho ngài là các con biết thánh giá bình Benedicto sẽ trừ được trong những hoàn cảnh nào gặp sự dữ. Sau khi cầu nguyện thì thánh giá đó mới có thể chữa lành qua lòng tin vì thế khi đặt thánh giá này ở nơi nào các con muốn, các con hãy tin Ta sẽ đổ ơn cho việc chữa lành của sự dữ.
Hãy nhớ thánh giá Benedicto chỉ có một hình ảnh là Chúa. Đằng sau có hình ảnh của ngài. Không để có thêm một sự gì khác biệt. Chỉ có những hoa văn thì cũng không sao nhưng thấy có hình kí hiệu gì đó thì chớ có thờ phượng. Hãy tìm một cây thánh giá không có ký hiệu.
Xem thêm


Powered by Blogger.