Home » » Về Sứ Điệp Từ Trời

Về Sứ Điệp Từ Trời

 Ngày 2/2/2014: Về Sứ Điệp Từ Trời,
Con thưa: Thưa Cha, hiện nay trên thế giới có nhiều nơi nhiều người nói về “Sứ Điệp Từ Trời” có người tin và làm theo những có nhiều người lại không tin. Chúng con không biết là thế nào? xin Cha thương và tỏ cho chúng con được nhận biết theo thánh ý của Cha về sứ điệp từ trời này có đúng không? 
Thưa Cha những gì mà Cha muốn thì xin Cha dậy bảo cho chúng con, chúng con xin cảm ơn Cha!
Cha phán dậy: 
Các con yêu quý, sứ điệp từ trời có chỗ đúng có chỗ do con người. Ví như, phải chuẩn bị lương thực gạo nước, mì gói lương khô diêm đốt, thứ đó thuộc về thế gian các con hãy đi con đường tín thác vào Cha vì Cha là Cha của tất cả các con.
lời giao cảm: 
Chúng ta hãy lo chạy đến với Cha của mình, ăn năn xám hối tội lỗi để được ơn tha thứ và xin ơn hoán cải tâm hồn. Khi xin lỗi cha mẹ thật lòng thì có người Cha người mẹ nào không tha thứ và thương con và lo cho con mình mọi việc và nhất là những khi gian nan khốn khó xắp xảy đến đã lo trước lo con cái của mình rồi.

Còn chuẩn bị lương thực gì, là chính Mình Máu Thánh Cha hiệp lễ hàng ngày!

Blog Archive

Powered by Blogger.