Home » » Kinh cầu Thiên Chúa Cha

Kinh cầu Thiên Chúa Cha

     
          


1/Kinh Chúc Tụng Chúa Cha /
Hãy chúc tụng Chúa Cha đi toàn thể địa cầu/
Hãy nghợi Khen Cha/ Hãy cùng nhau chúc tụng Cha /
Hỡi các tinh tú Trên các tầng trời / 
Hãy cùng các Thiên Thần/ các đẳng Thần Thánh của Cha/ cùng với Mẹ Maria chúc tụng Cha đi.
Cảm tạ Cha/ Tôn Vinh Cha/ vì chính Cha là Vua trên trời, dưới đất/ là Vua trên hết mọi vua/ là đấng đã tạo thành trời đất/ cùng muôn vật muôn loài trong vũ trụ này/
Và dựng lên con người chúng ta/ và đã ban cho chúng ta biết bao hồng ân cao cả/
Lạy Cha Chí Thánh là đấng nhân Lành toàn năng hằng hữu và giàu lòng thương xót/
Chúng con xin hết lòng yêu mến/ thờ lạy/ tôn vinh/ chúc tụng/ ngợi khen/ cảm tạ và tri ân Cha/ bây giờ cho đến muôn đời...Amen!
 2/Kinh cầu Thiên Chúa Cha
-Đức Chúa cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
                              -Thương xót chúng con.
                              (Câu nào cũng thưa như vậy)
-Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
-Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
-Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
1. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu/ duy nhất và chân thật
                            - Thương xót chúng con
                            (Câu nào cũng thưa như vậy)
2. Cha là Đấng sáng tạo vũ trụ hữu hình và vô hình
3. Cha là Đấng Tối Cao/ Chúa Tể trời đất
4. Cha là Nguồn sự sống/sự thật và mọi sự lành
5. Cha là tình yêu
6. Cha tạo dựng con người theo hình ảnh Cha/ giống như Cha và vì Tình Yêu
7. Cha mặc đẹp cho hoa huệ ngoài đồng/ nuôi sống chim trời và ban mọi sự cần cho đời sống con người
8. Cha là Cha hiền của cả loài người
9. Cha hứa ơn Cứu độ ngay khi nguyên tổ loài người sa ngã vì bất phục tùng.
10. Cha chuẩn bị công trình cứu chuộc qua các tổ phụ / ngôn sứ và dân riêng Cha
11. Cha lập giao ước với dân Cha trong đức tin tổ phụ Abraham
12. Cha ban mười giới răn đem bình an / hạnh phúc cho con người 
13. Cha mở đầu công trình cứu chuộc với Thánh gia Nagiaret
14. Cha ban Con Một Cha/ Ngôi Lời nhập thể /do trinh nữ Maria sinh ra / làm Đấng Cứu Thế
15. Cha tự ban Mình cho loài người trong Thánh tử Giêsu Kito / Chúa chúng con
16. Cha đến ở với loài người trong Con Chí Thánh và Thánh Thần Cha
17. Cha mở Nước Trời nơi trần gian bằng Lời Cha / là chính Chúa Giê su và Tin Mừng của Người
18. Cha ban Bánh Trường sinh cho loài người / là chính Thánh Thể Con Chí ái Cha
19. Cha lập giao ước mới với loài người trong Máu thánh Chúa Giê su
20. Cha nhận lễ hy sinh chuộc tội của Con Cha trên Thánh Giá /để loài người được ơn giao hòa cùng Cha
21. Cha cho Thánh Tử Giê su từ cõi chết sống lại / để làm Trưởng Tử trong công trình sáng tạo mới của Cha
22. Cha tôn vinh Thánh Tử khải hoàn bên hữu Cha /để Người dọn chỗ cho chúng con nơi Nhà Cha
23. Cha ban Chúa Thánh THần là linh hồn của Hội Thánh và là sự sống của mọi linh hồn
24. Cha là Đấng tác tạo Công trình Cứu Chuộc / và Cha muốn mọi người được cứu/
25. Cha là Đấng tác tạo Hội Thánh / Nhiệm Thể Chúa Kito
26. Cha vun trồng săn sóc Hội Thánh như vườn nho của Cha / mà Chúa Giê su là Cây nho thật, chúng con là cành/
27. Cha dưỡng dục chúng con nên giống Cha bằng tác động của Thánh Thần với giáo huấn và các Bí Tích Hội thánh/
28. Cha ban Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm / làm Mẹ Đấng Cứu Thế / Mẹ Hội Thánh và Mẹ loài người
29. Cha ban Thánh cả Giuse tôi trung Cha / làm Cha Đồng trinh Ngôi Lời Nhập Thể / và Đấng bảo trợ Hội Thánh
30. Cha ban các Tổng thần phù hộ / các Thiên thần hộ thủ và các Thánh cầu bầu cho mọi người
31. Cha tha tội giáng phúc cho trần gian vì công phúc Chúa Giê su / Đấng môi giới duy nhất
32. Cha khứng nhậm mọi lời cầu lên Cha vì Danh Chúa Giê su
33. Cha khôn ngoan vô cùng / quan phòng khôn tả
34. Cha nhân từ vô biên / yêu thương vô ngần
35. Cha từ bi thương xót vô hạn lượng
36. Cha rất thánh / rất công bình và dịu hiền
37. Cha hiện diện khắp nơi / nhìn và nghe chúng con mọi lúc / rất ân cần
38. Cha là Gia nghiệp của các tín hữu
39. Cha là Triều thiên của các tông đồ / các thừa sai / và những ai bị bách hại vì Danh Cha
40. Cha là Hồng ân và Hạnh phúc của các gia đình
41. Cha là Nguồn mọi tình phụ tử
42. Cha trìu mến trẻ thơ / dắt dìu giới trẻ / ủi an người già
43. Cha là nguồn Hòa Bình của các dân tộc và xã hội
44. Cha ban ơn cho kẻ khiêm nhường / nâng đỡ người yếu đuối  /cứu giúp người đau khổ
45. Cha yêu thương sửa dạy / thử thách và thanh luyện con người qua các khó khăn cuộc đời
46. Cha kêu gọi tội nhân hối cải / để khỏi vong thân muôn đời
47. Cha chờ đón và ôm hôn những con xa lạc tìm về cùng Cha
48. Cha hứa Nước Trời cho những người kẻ nhỏ / khó nghèo / hiền lành / trong sạch
49. Cha trọng thưởng những ai xót thương đồng loại / xây dựng thuận hòa / khát khao thánh thiện.
50. Cha là Vua Cứu độ cho người tuyệt vọng / người lâm chung
51. Cha là Sự sống của kẻ chết
52. Cha lại cử Con Chí Thánh đến vào cuối thời gian / để phán xét kẻ sống và kẻ chết về Tình Yêu
53. Cha ban sự sống lại và muôn đời vinh phúc cho các tôi trung con thảo
54. Cha là Đấng chúng con hiến dâng đời sống tin cậy mến / với lời ca ngợi tạ ơn muôn đời
55. Cha là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Con / hiệp nhất với Chúa Thánh Thần / muôn muôn đời.
(kết thúc bằng một kinh Lạy Cha / một kinh sáng danh / thay lời nguyện)

  Kinh dâng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh / là Thực tại Thần linh siêu việt: một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi riêng biệt cùng một Bản thể duy nhất / là Chúa Cha / Chúa Con và Chúa Thánh Thần
Con thờ lạy Chúa trong thân phận hư vô của con / chỉ nhờ Hồng ân Chúa ban sự sống mà được hiện hữu.
Trong việc phụng thờ này / con muốn thu gồm mọi tiếng nói của các thụ tạo của Chúa / làm thành một tiếng nói duy nhất với tiếng nói của con. Đó là những tiếng nói phát sinh từ chính Tiếng Nói của Chúa / mà con muốn thu gồm trong chén lễ tình yêu của con.
Chớ gì – nhờ Thánh Thần Tình Yêu tác động – con được nên một với Con Một Thiên Chúa / Đấng Thiên Chúa làm người / đã dâng lên Chúa Cha việc tôn vinh ca ngợi tuyệt hảo / trong sự tuân phục trọn vẹn Thánh ý Cha.


Và chớ gì – trong Đức Kito – con được tham dự tối đa vào việc làm vinh danh Cha / hôm nay trong đời tạm gửi / và ngày mai ở chốn vĩnh hằng. Amen!


 Kinh cầu khẩn tình Cha

   (Kinh do một linh mục lão thành Việt Nam soạn năm 1953)
Lạy Chúa cao cả/ Chúa là Cha thật chúng con / là Cha đầy lòng từ bi thương xót. Lòng thương xót của Cha thật là vô bờ bến /vô cùng tận; / lòng thương xót Cha cao cả thắng vượt mọi tội lỗi của loài người chúng con từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Lạy Cha đầy từ bi thương xót / Cha đã biết loài người chúng con hèn hạ / rất yếu đuối/ vì mang cái xác thể toàn xu hướng về tội. Nếu Cha không giúp / thì nó không phạm tội thế nào được.
Lạy Cha rất thánh / Cha đầy thương xót / Cha quá rõ chúng con hư hèn yếu đuối. Ngoài Cha ra / chúng con còn tìm đâu được ơn cứu rỗi / ơn thánh hóa / sau khi chúng con đã sa ngã. Lạy Cha đầy từ bi thương xót. Nếu Cha chấp tội thì còn ai đáng cứu rỗi. Nếu Cha chấp tội thì còn ai dám mở miệng?
Nhưng lạy Cha của chúng con/ Cha đầy từ bi thương xót/ chúng con biết lòng thương xót của Cha / trí khôn thụ tạo không đo lường / không suy tới được/ nên Cha đã ban chính Con Một của Cha cho loài người chúng con. Cha đã ban Con Một Cha / mặc xác thể loài người để làm bạn hữu với chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để chịu chết làm giá chuộc chúng con. Cha đã ban Con Một Cha để làm của ăn uống nuôi dưỡng chúng con hằng ngày. 
Vậy hỡi Cha chúng con/ Cha đầy thương xót/ xin Cha đoái thương đến chúng con cùng cả loài người. Vì lòng thương xót vô hạn Cha/ vì sự đâu thương và giá Máu Con Một Cha đã đổ ra vì thương xót chúng con / chúng con nài xin Cha:
1. Xin Cha tha tội lỗi chúng con và tội lỗi cả thế giới
2. Xin Cha giảm bớt sức mạnh của Satan / ngăn cản sự lấn át xâm chiếm của hỏa ngục đối với nhân loại
3. Xin Cha quay trở nhân loại về với đức tin / với tình yêu vô hạn Cha
4. Xin Cha thánh hóa các giáo sĩ / tu sĩ khắp toàn cầu. Cha ban cho họ lòng tin cậy / mến yêu/ phó thác, xứng những linh hồn Cha đã kén chọn
5. Xin Cha ban cho con / mọi an hem con / lòng yêu say mê Chúa Giê su và Mẹ Maria / để chứng tỏ chúng con là những kết quả lạ lung / những hình ảnh chiếu dọi / những tông đồ sau cùng của lòng thương xót vô hạn Cha.
Lạy Cha rất thánh / toàn năng / Cha đầy từ bi thương xót / chúng con đầy tin tưởng/ thật lòng van nài Cha ban cho chúng con được luôn luôn nhắc lại trước mặt Cha những nguyện vọng của chúng con/ trong mỗi nhịp đập của quả tim / trong mỗi hành vi cử chỉ trong ngoài/ để muôn đời và khắp nơi được hiểu biết và ca tụng lòng thương xót vô hạn Cha. Amen. 
 Kinh một lời cầu nguyện khiêm tốn

 Lạy Chúa / để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang / xin rộng lòng ban cho con ơn huệ này / chịu đau khổ vì lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa yêu mến tha nhân/ và chỉ vui mừng khi giúp anh em con bớt cực khổ hơn.
Và để giúp anh em bớt cực khổ hơn / xin ban cho chúng con một lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa cách tận tình như Chúa yêu mến chúng con / xin ban cho chúng con một tinh thần mềm dẻo / để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối.
Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng để không bao giờ hiểu theo một nghĩa xấu / một điều con người khác đã làm con phiền lòng
Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ / để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.
Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái / để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ/ ganh tị / phân bì con
Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn / để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích / trước những việc làm không ngay thẳng / trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.
Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi / những người ích kỷ đến độ không sao nhịn nổi.
Xin ban cho con một ý chí vững vàng / để con mãi kiên tâm / dầu có gặp thái độ vô ơn
Xin ban cho con một ý chí dai bền / để anh em con được hạnh phúc / dầu có khuyết điểm / dầu họ yếu đuối
Xin ban cho con một ý chí luôn sáng tỏ/ để chung quanh con không ai chán nản / không ai ngã lòng.
Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ / và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.
Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu / mà có người đã nói về ai vắng mặt / và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.
Và trên hết mọi sự / xin Chúa dạy con biết lắng nghe / biết đoán ý người khác / biết tha thứ không ngừng.
Lạy Chúa/ xin ban cho con những ơn huệ đó / để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen.
Xem thêm


Powered by Blogger.